Kategórie

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Základné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi predajcom Matúš Boldižár (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci") a platí pre nákup v internetovom obchode Obchodné informácie o predávajúcom


Názov internetového obchodu : www.gartech.sk, ktorého prevádzkovateľom je Matúš Boldižár

Sibírska 18

08001 Prešov 

IČO:46268260

DIČ:1083298645

IČ DPH:SK1083298645


Zákazníkom tohto internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.Objednávka 1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.gartech.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so kupujúcim, t.j v deň oznámenia zaevidovania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcenu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


I. Predpokladané dodacie lehoty 1. Vo všeobecnosti je predpokladaný termín dodávky tovaru od 1 do 30 dní od dátumu zaevidovania objednávky.
 2. Tovar bude zvyčajne dostupný v termíne určenom pri každom tovare (deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania až nasledujúci deň a pri objednávke cez víkend resp. sviatkov sa ráta až prvý pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia doba predĺžila z akéhokoľvek dôvodu, zákazník bude o tejto situácií informovaný buď e-mailom, SMS resp. telefonicky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.4.Dostupnosť tovaru znamená kedy bude tovar na sklade, ak sa v čase objednávky na sklade nenachádza.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní/zaevidovaní objednávky.
 2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: 
a) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti Geis, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

 1. Výška nákladov na dopravu je vypočítaná automaticky v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru a môžete ju vidieť v košíku.

III. Preberanie tovaru 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúci, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.IV. Odstúpenie od zmluvy 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overenia/oznámenia objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy: VZOR
 5. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (Tovar na objednávku).
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:


a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena produktu

c) vystavená cena produktu bola chybnáV. Záruka a servis 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 5. Pre zákazníkov nespotrebiteľov je vo všeobecnosti záruka stanovená na 6 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby. Pri týchto značkách je záruka stanovená na 2 roky: Bosch Professional, Collomix, Evolution. Pri zaregistrovaní náradia Bosch Professional je záruka predĺžená na 3 roky.


VI. Záverečné ustanovenia 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 


Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Reklamačný poriadok

Vážený zákazník, 
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tovar z nášho e-shopu. Venujte, prosím patričnú pozornosť nasledujúcim informáciám. 
Za súhlas s reklamačnými podmienkami sa považuje objednanie tovaru cez online e-shop, alebo pomocou e-mailu.

 

1.Zodpovednosť predávajúceho 


Pri predaji tovaru kupujúcim, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou telefonátu, e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov, dokladov a príslušenstva, ktoré boli dodané spolu s ním. 2.Povinnosti kupujúceho 


Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s kuriérom protokol o škode. Kuriér tovar doručí späť a vy nás zároveň, prosím, bezodkladne informujte o vzniknutej situácii. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 2 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. V prípade, že spotrebiteľ zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku, nesmie začať alebo pokračovať v montáži výrobku. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

 

3.Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Pri každom produkte je viditeľne označená záručná doba, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnemu produktu.

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne a starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie. Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. 

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ). 
Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných! 4.Oznámenie reklamácie 


Reklamáciu nám prosím oznámte telefonicky, mailom alebo listom. 
Kontakty: 
• mobil – 0948 157 298
• e-mail- reklamacie@gartech.sk 
• adresa- Matúš Boldižár, Sibírska 18, 08001 Prešov 

 


Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

 
• číslo Vašej objednávky 
• číslo daňového dokladu/faktúry (poprosíme zaslať aj kópiu) 
• presný názov výrobku a jeho špecifikácia 
• výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare 
• protokol s podrobným popisom závady a podrobným popisom podmienok pri ktorých sa závada prejavuje 
• a prípadnú fotodokumentáciu. 


Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

5.Doprava reklamovaného tovaru od zákazníka k predajcovi


Tovar zašlite prepravnou službou alebo poštou. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zabaľte ho do vhodného, dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. 
Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. 
Ak je tovar pred koncom záruky, doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. 
V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. 
Reklamovaný tovar musí byť kompletný ( manuály, káble a ostatné kompletné príslušenstvo). V prípadné nejasnosti to s nami konzultujte telefonicky alebo emailom. 6. Riešenie reklamácie 
6.1 Odstrániteľné chyby
 


Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať: 
• bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb 
• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca 
• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý 


6.2 Neodstrániteľné chyby 


Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. 


7. Návrat reklamovaného tovaru späť ku zákazníkovi 


O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol. Prepravu tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predajca zásielkovou službou na svoje náklady. 

8. Alternatívne riešenie sporov pomocou RSO

8.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na gartech@gartech.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súbory Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferované zobrazovanie produktov, produktové filtre a ďalšie nastavenia pri nakupovaní. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb pri nakupovaní, zobrazenie histórie prehliadaných produktov, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na automatické prihlásenie do vášho účtu pri ďalšej návšteve a na ochranu vašich údajov.

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti 1. 2. 2016.


Košík 0 produkt Produkty (prázdny)    

Žiadne produkty

. Poštovné
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Ceny s DPH

Pokladňa